Gerosa Tende

گروساتنِده در حوزه ی طراحی و تولید انواع پرده، هم کلاسیک و هم مدرن و هم انواع سایه بان، فعالیت میکند. در شو رومِ گروساتنده اخرین پارچه ها و آخرین تکنیک های دوخت و دوز و بهترین پرده ها مشاهده میشود.

 

از سایت گروساتنده دیدن فرمایید.