شناخت معماری

The Duomo & Leaning Tower of Pisa, Italy

در ادامه برای شناخت بیشتر معماری باید بدانیم که شک و شبهه هایی در توضیح دقیق ان وجود دارد امـا در واقـع
همه ی ان ها دریک مسیـر هستند؛ برای همین از اولیـن تعـاریف معمـاری میتوانیم به جان راسکین منتقـد هنـر
انگلیـس اشـاره کنـیم که معمـاری را « هنـر افراشتـن و آراستن بنا توسط انسـان مینامد.» در دوران های متفاوت
تمامی معماران و منتقـدین تعریـف و درکی متفـاوت از معمـاری را داشتنـد. هریس معمـاری را علـم ساختمـان
مینامید و از طرفـی آلوارآرتور اظهـار داشـت معمـاری علم نیست بلکه فرایندی از ترکیب عظیم هزاران کارکـرد
معیـن انسانـی که آن ها را باهم تلفـیق میکند و همـان معمـاری باقـی میمـاند. در مجموع شاید بتوانیم بگوییم
معماری یک دانش همه جانبه از ترکیب چندیـن رشته بـه ویژه ریاضی و هنر است و با ترکیب ان با نیاز های انسانی به
صـورت پدیـده ای در مکانی خاص به وجود می اید.

این مطلب ادامه دارد….