فراخوان مسابقه طراحی سردرب شهرک تحقیق

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درنظر دارد نسبت به طراحی سردرب اصلی شهرک تحقیقاتی کاوش با در نظر گرفتن موضوع فعالیت و اهداف شهرک های تحقیقاتی اقدام نماید، لذا از کلیه علاقه مندان به طراحی دعوت می گردد نسبت به دریافت مستندات از طریق وب سایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اقدام نمایند و طرح های پیشنهادی خود را پس از بازدید و ظرف مدت ۳۰ روز پس از تاریخ انتشار این فراخوان مطابق شرایط ذکر شده در مدارک تحویلی اقدام نمایند.

مهلت: ۵ مهر ۱۳۹۷

جوایز:

  • نفر اول مبلغ ۸۰ میلیون ریال
  • نفر دوم مبلغ ۵۰ میلیون ریال
  • نفر سوم مبلغ ۳۰ میلیون ریال
  • در صورت احراز شرایط طرح برنده، با نفر اول مسابقه جهت ادامه کار قرارداد منعقد می گردد.

اطلاعات کامل این خبر را در فستیوآرت مشاهده فرمایید.

سردر بیمارستان مفید

سردر یک مجموعه، اولین خوشامد گویی یک بنا میباشد. سعی شده این پروژه را با توجه به کاربرد آن و موقعیتش طراحی نموده و طراحی ماندگار بر جای گذاریم.

کارفرما: آقای دکتر ایمان زاده

مکان: شریعتی

شروع پروژه: ۱۳۹۷

پایان پروژه: ۱۳۹۷

وضعیت پروژه: پایان یافته

سردر کارخانه فولاد

سردر یک مجموعه، اولین خوشامد گویی یک بنا میباشد. سعی شده این پروژه را با توجه به کاربرد آن و موقعیتش طراحی نموده و طراحی ماندگار بر جای گذاریم.

کارفرما: شرکت فولادگستر

مکان: قم

شروع پروژه: ۱۳۹۶

وضعیت پروژه: در حال اجرا