اقلیم و معماری

مسئله  اقلیم و معمـاری و همچنیـن جغرافیـای فرهنگی بسیار مهم است،اقلیم شناسی از وضع جغرافیـای نقاط  زمین گفت و گو  میکند  و معمولا نوع اقلیـم  با  توجـه  به تقسیمـات جغرافیـایی همـراه با  ارتفـاع  مشخص آن از سطح دریـا بـه وجـود مـی آیـد . در واقع اعتقاد به تاثیر اقلیم  و  معماری كه هنوز به شكلی گسترده به آن اتكا می شود ،بر ایـن تاكیـد دارد كه  مهمترین دغدغـه و نگـرانی انسـان پنـاه گرفتن است و در نتیجه ، عوامل اقلیمی فرم بنـا را تعیین می كند.خانه می سازیم تـا در شرایـط آب و هـوایی دوام آوریم و از خود در برابر خطرات محـافظت كنیـم ، مـواد غذایی را پـرورش داده ، جمع آوری و مصرف می كنیم تا متابولیسم بدن خود را حفظ نماییم . در نهایت میتوان این چنین گفت که به طـور کلی  عواملی ماننـد چگونگی تابش آفتـاب ، دمای حاصله از تابش خورشید ، رطوبت هوا و میـزان بارندگی و  در مجمـوع وزش بادهـای مختلف و … در مسـائل اقلیم دخـالت دارد و محیـط زنـدگی انسـان را تحت الشعـاع قرار میدهـد کـه در نهـایت منـجر بـه  سـاخت ساختمان هـایی منـاسب بـا  اقلیم ان فضـا است.