سردر کارخانه فولاد

سردر یک مجموعه، اولین خوشامد گویی یک بنا میباشد. سعی شده این پروژه را با توجه به کاربرد آن و موقعیتش طراحی نموده و طراحی ماندگار بر جای گذاریم.

کارفرما: شرکت فولادگستر

مکان: قم

شروع پروژه: ۱۳۹۶

وضعیت پروژه: در حال اجرا