اقلیم و معماری

مسئله  اقلیم و معمـاری و همچنیـن جغرافیـای فرهنگی بسیار مهم است،اقلیم شناسی از وضع جغرافیـای نقاط  زمین گفت و گو  میکند  و معمولا نوع اقلیـم  با  توجـه  به تقسیمـات جغرافیـایی همـراه با  ارتفـاع  مشخص آن از سطح دریـا بـه وجـود مـی آیـد . در واقع اعتقاد به تاثیر اقلیم  و  معماری كه هنوز به شكلی گسترده به آن اتكا می شود ،بر ایـن تاكیـد دارد كه  مهمترین دغدغـه و نگـرانی انسـان پنـاه گرفتن است و در نتیجه ، عوامل اقلیمی فرم بنـا را تعیین می كند.خانه می سازیم تـا در شرایـط آب و هـوایی دوام آوریم و از خود در برابر خطرات محـافظت كنیـم ، مـواد غذایی را پـرورش داده ، جمع آوری و مصرف می كنیم تا متابولیسم بدن خود را حفظ نماییم . در نهایت میتوان این چنین گفت که به طـور کلی  عواملی ماننـد چگونگی تابش آفتـاب ، دمای حاصله از تابش خورشید ، رطوبت هوا و میـزان بارندگی و  در مجمـوع وزش بادهـای مختلف و … در مسـائل اقلیم دخـالت دارد و محیـط زنـدگی انسـان را تحت الشعـاع قرار میدهـد کـه در نهـایت منـجر بـه  سـاخت ساختمان هـایی منـاسب بـا  اقلیم ان فضـا است.

شناخت متریال ها

در احداث یک بنا مصالح مختلفی به کار می روند که به صورت طبیعی یا مصنوعی و خام یا ترکیبی بوده و هر کدام دارای ویژگی های منحصر بفرد می باشند.آشنایی با این مصالح به منظور ترسیم نقشه های ساختمانی و اجرای آن ها ضروری اسـت  زیرا  هر   یک  از  ایـن مصالح با توجه به مقاومت و کارایی خود  در  قسمت های مختلف  ساختمان  به کار می روند، بنابراین معماران و سازندگان باید اطلاعات کافی  و لازم رابه خوبی دریافته باشند. رایج ترین مصالحی که از گذشته تا  امـروز مـورد استفاده قرار گرفته اند و همچنان جایگاه خود را در صنعت معماری و ساختمان سـازی حفظ نمـوده اند چوب، سیمان، فلز، آجر و بتن می باشند.این متریال ها به  دلیل مقاومت بسیار بالا  و  هزینه مقرون بصرفه در پروژه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.  در دنیای مدرن امروز مصالح ساختمانی نوین توسط صنعتگران تولید و به بازار عرضه می شوند که در مقایسه با مصالح قدیمی قابلیت ها و مزایای بی شماری دارند.

این بخش ادامه دارد…

تاریخ معماری ایران بخش دوم

در این پست به معماری در دوران ماد ها در ایران میپردازیم:
این معماری در کل به دو دسته معماری آزاد و معماری صخره ای تقسیم میشود.
نخست معماری ازاد که در محل هایی مانند تپه نوشیـجان ملایر، گودین تپه، بابا خان ، تپه هگمتانه به چشـم میخورد که عناصر اثار بـه دست امـده در ایـن محـل ها نخستیـن الگوهای معماری ایرانی در فلات ایران به شمـار می اید، که دو نوع ساختمان مشاهده میشود، نخست بناهای عمومی شامل خونه های روستایی،کارگاه ها ، انبار ها ، طویـله و … که مورد استـفاده تـوده مردم قـرارداشت و دیـگر عمـارت پادشاهی و استحکامات نظامی.

نوع دیگر معماری مادها، معماری صخره ای اسـت که اثار باقیمانده از ان در نواحی غرب ایران و بخشی از خاک عراق در منطاق کوهستانی کـردنشین قابل مشاهده است.این نوع خاص از معماری سازگاری با محیطـی که مادها در ان زندگی میکردند دارد و شکل گیری ان بدین گونه است که در ابتدا حفره هایی در دامنه ی کوه ها و صخره ها کنـده میشد و سپس با توجه به کاربری خاص که برای ان حفـره در نظر میگرفتند، به توسعه ان در عمق کوه میپرداختند.

شناخت معماری

The Duomo & Leaning Tower of Pisa, Italy

در ادامه برای شناخت بیشتر معماری باید بدانیم که شک و شبهه هایی در توضیح دقیق ان وجود دارد امـا در واقـع
همه ی ان ها دریک مسیـر هستند؛ برای همین از اولیـن تعـاریف معمـاری میتوانیم به جان راسکین منتقـد هنـر
انگلیـس اشـاره کنـیم که معمـاری را « هنـر افراشتـن و آراستن بنا توسط انسـان مینامد.» در دوران های متفاوت
تمامی معماران و منتقـدین تعریـف و درکی متفـاوت از معمـاری را داشتنـد. هریس معمـاری را علـم ساختمـان
مینامید و از طرفـی آلوارآرتور اظهـار داشـت معمـاری علم نیست بلکه فرایندی از ترکیب عظیم هزاران کارکـرد
معیـن انسانـی که آن ها را باهم تلفـیق میکند و همـان معمـاری باقـی میمـاند. در مجموع شاید بتوانیم بگوییم
معماری یک دانش همه جانبه از ترکیب چندیـن رشته بـه ویژه ریاضی و هنر است و با ترکیب ان با نیاز های انسانی به
صـورت پدیـده ای در مکانی خاص به وجود می اید.

این مطلب ادامه دارد….

معماری در جهان

معماری در جهان درست از جایی شروع شد که بشـر دریافـت برای بقـا نیـاز به سرپناهـی امـن در بـرابر
عوامـل های خارجـی دارد کـه به ان دوران نوسنـگی میگویند .این دوره برای اولین بار از جنوب غربی اسیا
در سرزمین شـام درست ده هـزار سال قبل از میـلاد مسیح شروع شد و تا سرزمین های شرقـی و غربـی
نیز گسترش یافت . این بنـاها درواقع خانه هایی از جنس اجـر برای مردم دهکـده ها بـود.

در اروپا بیشتر تمرکز بر روی مقبـره های تزئین شـده برای مردگان بود که اختصاصا در ایربند زیادهستنـدجایی که در آن چندین هزار مقبـره از این دسـت در آن هنوز موجود اسـت. مـردم نوسنــگی در بریتانیـا پشتـه‌هــــای بلند و تـالار مقبـره برای مردگـانشـان و اردوگـاه‌های کازویــــد و هنـــگ‌هایی برای معادن سنگ چخمـاق و یادمانی‌هـای کرسیــوس می‌ساختنـد.البته قابل ذکر است که این دوره درست بعـد از دورانپارینه سنگی است، زمانی که بشر در غـارها زنـدگیمیکـرد و بـرای رفع نیاز خود دسـت به شکـار میـزد.

تاریخ معماری ایران

همانطور  که میدانیدتاریخ معماری به سالهای دوری که انسان برای اولین بار احساس نیاز به سرپناه پیدا کرد باز میگردد،این نیاز باعث بوجود آمدن هنری به نام معماری شد که طی دورانهای طولانی تغییر و در درحال حاضر در پیئسته در حال توسعه و پیشرفت است. این هنر همچنین یکی از شاخص های اصلی در هنر ایرانی است که همانند تاریخ جهانی این هنر در دطول تاریخ تغییرات زیادی داشته است. به همین دلیل قصد داریم تا تاریخچه ای مختصر از این هنر در ایران باستان رادر این مطلب بیان کنیم.

معماری از کهن ترین هنر ها در ایران است به طوریکه سابقه این هنر به ۵ هزار سال پیش از میلاد مسـیح باز میگردد و تا کنون پیوسته این هنـر در ارتباط با مسـائل گوناگون توسعه و تکامل یافته است. معمـاری ایرانـی ویژگـی های بـارزی نسبت به معماری دیگر جهان دارد که هرکـدام این ویژگی ها معماری ایرانی را بـه عنوان
یکـی از برتـرین های جهـان تبدیل میکند . معمـاری ایـران در طـول تاریـخ نسبـت به دوران های متفـاوت تغییـرات بسیـاری داشتـه اسـت. ازاین رو میتوان این سیر تحولات را به ترتیب زیر دسته بندی کرد:
 ماد
هخامنشی
اشکانیان
ساسانیان
صفاریان
سلجوقبان
صفویه
قاجاریه
پهلوی
جمهوری اسلامی
این تقسیم بندی بر سبک معماری ایـران نیز تاثیر گذاشت که به دو دسته پیش از اسلام و پس از اسلام تقسیم میشود که در اینده بیشتـر با ایـن دوران هـا و تاثیـرات ان بر روی معمـاری ایـران میپـردازیـم .

این مطلب ادامه دارد…

شناخت معماری

شاید تا به حال به واژه ی شاید تا به حال به واژه ی معماری و مفهوم کلی ان فکر کرده باشید اما تعریف دقیقی در ذهنتان نقش نبسته باشد،درواقع شناخت معماری دریایی است تمام ناشدنی که در این مطلب به قسمتی از ان میپردازیم.

به طور کلی معماری را هنر خلق کردن میتوان معنی کرد. هنری که مقصود آن شکل دادن به فضای زیستی انسان بر پایه علم و هنـر اسـت.
از نظر لغوی نیز معماری به معنای علم بنایی و ابعاد سازی اسـت.در واقع معماری پاسخ صحیح خواستن انسان بر ساختن بـا بهـره گیـری از خـلاقیـت اسـت . درواقـع معمـاری قدرت پیوند زدن انسان با طبیعت را دارد و هرگـز خـارج
از این محیط قـابـل تعریـف نیسـت.

این مطلب ادامه دارد….

شب یلدا

    

در ایران مناسبتهای متنوعی از دیرباز تا به امروز وجود دارند که همه ساله مردمان آن این مناسبت ها را به بهترین شکل برگزار می کنند یکی از همین مناسبت های قدیمی و به یاد ماندنی شب یلدا می باشد که به عنوان بلندترین و اولین شب زمستان شناخته شده است و به آن شب چله نیز می گویند که به زمان بین غروب آفتاب آخرین روز پاییز یعنی ۳۰ آذر تا طلوع آفتاب نخستین روز زمستان یعنی یکم دی ماه اختصاص دارد.از این رو شرکت معماری و مهندسی شجاعی و همکاران مقاله ای در رابطه با شب یلدا، این روز تاریخی ایران باستان را تهیه کرده است که میتوانید از لینک زیر ان را دانلود کنید.

تاریخچه یلدا

برگ سبز معماری و برگ تعهد نظارت

برگه معماری چیست؟

برای دانستن بهتر اینکه برگه های معماری چه هستند و چه کاربردی دارند و اصلا وجود آنها چه کمکی به یک پروژه معماری میکند در این مطلب به شکل بنیادی از ابتدا توضیح خواهیم داد تا این مطلب برای متقاضیان و همینطور دانشجویان رشته معماری که اغلب اطلاع دقیقی از آن ندارند روشن شود.

برای اینکه یک کیس معماری مانند ساخت یک آپارتمان از ابتدا استارت بخورد نیاز به دستور نقشه و جواز ساخت داریم برای اخذ این دو نیز بایستی به دفاتر خدمات شهرداری مراجعه کنیم اما قبل از آن مهندس معمار طراحی پلان های معماری را انجام می دهد که به انظمام آن برگه سبز معماری نیز آمده، کارکرد برگه سبز معماری در این مرحله برای ضمانت پلان هاست که توسط یک مهندس معمار تعهد داده میشود که کلیه نقشه ها مطابق با مقررات ملی ساختمان طراحی شده اند و در صورت مغایرت مهندس معماری که برگه سبز معماری خود را ضمیمه پلان ها کرده پاسخگو خواهد بود در واقع برگ سبز معماری این تضمین را به ارگان ناظر بر ساخت و ساز شهری می دهد که کار به شیوه درست و اصولی پیش میرود.

پس از طی این مراحل و تصویب نقشه ها جواز ساختمان صادر می گردد سپس مهندس سازه به همراه مهندس طراح تاسیسات (برق و مکانیک) طبق پلان های معماری شروع به طراحی سازه و طراحی تاسیسات ساختمان میکنند.

مهندس سازه پس از طراحی سازه برگ سبز محاسبات را جهت تضمین تطابق کار با مقررات ملی در هر بار ارسال به دفاتر خدمات ضمیمه می کند. برگ سبز محاسبات تایید رعایت اصول قانونی قوانین ملی ساختمان خواهد بود. این روند برای برگ سبز تاسیات نیز به همبن منوال است برگ سبز تاسیسات شامل هر دو رشته یعنی برگ سبز تاسیسات برق که بر سیم کشی و کار های الکتریکی استوارست و برگ سبز تاسیسات مکانیکی شامل داکت ها و رایزر ها و.. می باشد. طراح تاسیسات در هر باری که نقشه های تاسیسات ساختمان را به دفاتر ارسال میکند برگ سبز تاسیسات معماری را برای صحه گذاری بر کار خود ضمیمه خواهد کرد.در نهایت به شرط صحت کلیه موارد پروانه ساخت صادر میگردد.

در قانون جدید از زمان صدور پروانه یک ماه فرصت دارید که تاییدیه طراحی نمای ساختمان را اخذ کنید البته این قانون بسته به هر شهر متفاوت است ولی در شهری مثل تهران لازم الاجراست. پس از اخذ تاییدیه نما از کمیته نمای شهرداری کار اجرای ساختمان آغاز میشود. 

با آغاز عملیات اجرای ساختمان یک یا چند ناظر(بسته به مشخصات بنا) از طرف سازمان نظام مهندسی برای پروژه معرفی خواهند شد که ناظر طبق برگ سبز تعهد نظارت بر اجرای درست کار نظارت میکند و هر گونه خطا در اجرا به عهده ناظر و درستی آن نیز توسط برگ سبز تعهد نظارت تضمین خواهد شد.

برگ سبز معماری و دیگر برگ سبز ها که شامل برگ سبز تعهد طراحی معماری، برگ سبز محاسبات، برگ سبز تاسیسات برق و برگ سبز مکانیک می باشند و همچنین برگ سبز تعهد نظارت تهیه نقشه های معماری و برگ سبز طراحی معماری در ابتدای تشکیل پرونده در دفتر خدمات برای صدور جواز یا پروانه ساختمانی به مثابه یکی از مدارک مورد نیاز توسط شرکت های معماری و ساختمان واجد صلاحیت ارائه می گردد. برگ سبز  تعهد نقشه های معماری و برگه سبز معماری به همراه نقشه های معماری باید مهر شود و توسط شرکت معماری و ساختمان مربوطه برای استعلام در سیستم شهرداری به دفتر خدمات مربوطه تحویل داده می شود.
مرحله بعد تحویل برگ سبز تعهد نظارت ، برگ سبز محاسبات و برگ سبز تاسیسات می باشد که پس از تایید نقشه های معماری و صدور فیش عوارض توسط شهرداری به همراه نقشه های محاسبات و تاسیسات برق و مکانیک توسط شرکت های دارای صلاحیت معماری و ساختمان برای استعلام در سیستم شهرداری، تحویل دفتر خدمات داده و در مرحله بعد نقشه های مربوطه برای انجام مراحل بعدی صدور جواز باید بررسی شوند.

نمونه برگ سبز تعهد معماری

      

 

پیش نویس پروانه ساختمانی

بعد از پرداخت عوارض و دریافت تاییدیه پرداخت، حالا نوبت به تهیه مدارک پیش‌نویس می‌رسد. مالک باید به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه و فرم درخواست ناظر را پر کند. بعد از تعیین ناظر برای ساختمان، مالک می‌بایست قراردادی بین خود و ناظر امضا کند. این قرارداد نیز باید به دفتر خدمات الکترونیک برای برخورداری از سهمیه و تعهد رعایت موارد اصلاحی تحویل داده شود.

مدارک پیش‌نویس که شامل موارد زیر است، باید بعد از امضای قرارداد بین ناظر و مالک، توسط خود مالک تهیه و به دفتر خدمات الکترونیک ارائه شود

مدارک لازم جهت انجام پیش نویس

 1. برگه تعهد تهیه نقشه های معماری وکپی پروانه اشتغال مهندس معمار ( پشت و رو با امضای مالک ومهندس )
 2. برگه تعهد تهیه نقشه های محاسباتی وکپی پروانه اشتغال مهندس محاسب( پشت و رو با امضای مالک ومهندس )
 3. برگه تعهد تهیه نقشه های مکانیکی وکپی پروانه اشتغال مهندس مکانیک( پشت و رو با امضای مالک ومهندس )
 4. برگه تعهد تهیه نقشه های الکتریکی وکپی پروانه اشتغال مهندس برق ( پشت و رو با امضای مالک ومهندس )
 5. برگه تعهد نظارت و کپی پروانه اشتغال مهندس ناظر ( پشت و رو با امضای مالک ومهندس )

*انتخاب ناظر (به واحد تشکیل پرونده مراجعه و پس از اخذ و تکمیل فرم مربوطه ، به همان واحد ارائه می شود.):

توضیح :          ۱۵۰۰ متر مربع>   زیر بنا                          تک ناظر

۱۵۰۰ متر مربع   < زیربنا                            ۴ناظر

 1. برگه تعهد ژئوتکنیک وکپی پروانه اشتغال مهندس و دفترچه مکانیک خاک
  • برای زیر ۲۰۰۰ متر مربع و کمتر از ۶ سقف نیاز ندارد.
  • پرونده هایی که اعلام اولین فیش آنها بعد از ۲۰/۰۲/۹۳ می باشد نیاز به اخذ برگه سبز جهت استعلام از سازمان نظام مهندسی دارند.
  • درصورتیکه نوع خاک تیپ II باشد تاییدیه ستاد بحران الزامی است.
 2. انتخاب مجری :

*اگر  ۲۰۰۰  > زیر بنا و ۵  تعداد سقف                  نیازی به مجری نیست .

*اگر ۲۰۰۰  زیر بنا  یا ۶  تعداد                                 مجری حقوقی

*نقشه های ۴ رشته مذکور در بند فوق ، به صورت فایل اتوکد و پرینت در مقیاس A3  ممهور به مهر مهندس مرتبط (در صورتی که پرونده جز گروه A است و در مرحله تشکیل پرونده به صورت توام انتخاب شده باشد ، اخذ تاییدیه نظام و سپس کنترل مطابقت نقشه معماری فاز  II با فاز I  توسط کارشناس کنترل نقشه قبل از تایید پیشنویسی الزامی است. )

 1. ۲سری پرینت نقشه های معماری با مهر مهندس مربوطه
 2. ۲سری پرینت نقشه های سازه با مهر مهندس مربوطه + فایل نقشه ها و دفترچه محاسبات
 3. ۲سری پرینت نقشه های تاسیسات مکانیکی با مهر مهندس مربوطه + فایل نقشه ها
 4. ۲سری پرینت نقشه های تاسیسات برقی با مهر مهندس مربوطه + فایل نقشه ها
 5. کلیه چک لیستها ( مبحث ۱۹ زازله بارگذاری – سازه نگهبان مصرف بهینه آب مشخصات فنی ساختمان مصوبه۵۱۹ : کاربرگ شماره ۲-۳-۴)
 6. تعهدات محضری مالک ( اصلاحی باذکر متراژ دقیق حصار کشی شبکه بارنده گسل املاک کمتر ۲۰۰ متر اجرای نیلینگ)
 7. فرم شناسنامه فنی پبش فروش واحد ها (گواهی و امضا توسط مالک ومهندس ناظر )
 8. تایید کمیسیون نما برای پرونده هاای که بعد از ۰۱/۰۱/۹۳ تشکیل شده اند.
 9. رای ماده۱۲ زمین های بایر
 10. نامه اوقاف ( درصورت وقفی بودن ملک ) شامل موارد زیر :

الف : تایید متراژ تراکم           ب : تایید متراژ اصلاحی زمین

 1. پرداخت عوارض نوسازی پسماند
 2. گواهی پرداخت بیمه تامین اجتماعی
 3. ثبت قرارداد مالک و ناظر
 4. تعهد محضری ناظر مالک
 5. گواهی امضاء فرم ناظر و مالک (پیوست )
 • در صورتی که درخواست تغییر نقشه است :

الف : اگر متراژ زیربنا درخواستی بیش از پروانه قبلی باشد رضایت مهندسین طراح (معمار ، محاسب ،برق ، مکانیک )

ب: رضایت مجری و ناظر

ج: نقشه ها بصورت فایل و پرینت  A3 ) رشته طراحی ممهور به مهر مهندسین طراح (

د : در صورت تعویض ناظر تهیه و تکمیل فرم چهار قسمتی گواهی امضا شده الزامی است.

 1. تسویه حساب دفتر خدمات الکترونیک
 2. فایل اسکن تمامی مدارک بالا با فرمت Tiff

 

بعد از پرداخت عوارض و دریافت تاییدیه پرداخت، حالا نوبت به تهیه مدارک پیش‌نویس می‌رسد. مالک باید به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه و فرم درخواست ناظر را پر کند. بعد از تعیین ناظر برای ساختمان، مالک می‌بایست قراردادی بین خود و ناظر امضا کند. این قرارداد نیز باید به دفتر خدمات الکترونیک برای برخورداری از سهمیه و تعهد رعایت موارد اصلاحی تحویل داده شود.

مدارک پیش‌نویس که شامل موارد زیر است، باید بعد از امضای قرارداد بین ناظر و مالک، توسط خود مالک تهیه و به دفتر خدمات الکترونیک ارائه شو

بعد از دریافت این پروانه، چند نکته را مد نظر داشته باشید:

مدت اعتبار این پروانه ساختمانی تنها دو سال است.

اگر پروژه شما طی دو سال مدت زمان اعتبار پروانه ساختمان به اتمام نرسد، می‌بایست برای دریافت دوباره پروانه ساختمانی‌تان اقدام کنید.

اگر نقشه‌های معماری شما در هر مرحله‌ای تغییر کنند، شما ملزم هستید همه مراحل دریافت پروانه ساختمانی را از ابتدا طی کنید و باز تاییدیه نقشه‌هایتان را بگیرید، اما این بار باید تشکیل پرونده برای اخذ پروانه تغییر نقشه دهید.

اگر در طی مراحل ساخت طبق نقشه‌های تایید گرفته شده عمل نکردید، باید مالک گواهی عدم خلاف دریافت کند. اگر این خلاف با معیارها و ضوابط شهرداری در مغایرت جدی نباشد و قابل اغماض باشد، فقط باید عوارض اضافه متراژ را پرداخت و مبلغ خلافی را پرداخت و گواهی عدم خلاف را دریافت کنید. اما اگر این مغایرت خارج از ضوابط باشد باید به فکر دریافت پروانه تغییر نقشه باشید.

این تمام مراحلی است که یک ساختمان قبل از شروع ساخت باید برای دریافت پروانه ساختمان طی کند و دریافت این پروانه جزو الزامات هر ساخت و سازی است.

(مطالب فوق توسط گروه معماری و مهندسی شجاعی و همکاران گرداوری گردیده. کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.)