اقلیم و معماری

مسئله  اقلیم و معمـاری و همچنیـن جغرافیـای فرهنگی بسیار مهم است،اقلیم شناسی از وضع جغرافیـای نقاط  زمین گفت و گو  میکند  و معمولا نوع اقلیـم  با  توجـه  به تقسیمـات جغرافیـایی همـراه با  ارتفـاع  مشخص آن از سطح دریـا بـه وجـود مـی آیـد . در واقع اعتقاد به تاثیر اقلیم  و  معماری كه هنوز به شكلی گسترده به آن اتكا می شود ،بر ایـن تاكیـد دارد كه  مهمترین دغدغـه و نگـرانی انسـان پنـاه گرفتن است و در نتیجه ، عوامل اقلیمی فرم بنـا را تعیین می كند.خانه می سازیم تـا در شرایـط آب و هـوایی دوام آوریم و از خود در برابر خطرات محـافظت كنیـم ، مـواد غذایی را پـرورش داده ، جمع آوری و مصرف می كنیم تا متابولیسم بدن خود را حفظ نماییم . در نهایت میتوان این چنین گفت که به طـور کلی  عواملی ماننـد چگونگی تابش آفتـاب ، دمای حاصله از تابش خورشید ، رطوبت هوا و میـزان بارندگی و  در مجمـوع وزش بادهـای مختلف و … در مسـائل اقلیم دخـالت دارد و محیـط زنـدگی انسـان را تحت الشعـاع قرار میدهـد کـه در نهـایت منـجر بـه  سـاخت ساختمان هـایی منـاسب بـا  اقلیم ان فضـا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *